* *เบส ออโต้เซลส์ จำกัด (สาขาเชียงใหม่)

* *เบส ออโต้เซลส์ จำกัด (สาขาเชียงใหม่)